پروژه های تحقیقاتی انجام یافته با موضوع آرتمیا و غذای زنده توسط مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 505

v     بررسی عوامل محیطی موثر بر سیست زایی آرتمیا در استخرهای پرورشی

v     استفاده از آرتميا بعنوان حامل آنتي‌بيوتيك‌ها و تعيين ميزان بازماندگي دارو در مراحل مختلف رشد آن

v   غني سازي ناپليوس آرتميا اروميانا با ويتامين C و استفاده آن در مراحل لاروي ميگوي ببري سبز( Penaeus Semisulcatus )

v     تعيين روشهاي بهينه سازي فرآوري سيست آرتمياي درياچه اروميه

v     ارزیابی کیفی سیستهای تولیدی آرتمیای دریاچه ارومیه در طول یکسال

v     بررسی تفاوتهای ژنتیکی استرین­های دوجنسی و پارتنوژنز آرتمیا در دریاچه ارومیه به روش PCR-RAPD’s                  

v     بررسی و تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحران ( HACCP ) در فرآوری آرتمیا اورمیانا

v   بررسي تأثير توالي نسل در سيست‌زايي استرين‌هاي دوجنسي و پارتنوژنتيك آرتميا ارومياناي ساكن درياچه اروميه و حومه آن

v     ارزيابي سيست‌هاي دكپسوله غيرقابل هچ آرتميا اورميانا و بررسي تغييرات كيفي آن در طول يكسال

v     ارزیابی تغییرات جمعیت آرتمیا ارومیانا در دریاچه ارومیه

v     بررسی امکان دستیابی به بیوتکنیک و نرماتیو پرورش پریان میگوها  ( Phallocryptus spinosa  )

v     کشت و پرورش آزمایشگاهی آرتمیا ارومیانا با استفاده از زه آبهای دو ایستگاه ورزنه و سیان منطقه رودشتین اصفهان

v     تعیین میزان سیست زایی در گونه های آرتمیا ارومیانا و فرانسیسکانا ، پاکستان و ترکمنستان در شرایط آزمایشگاهی

v     تاثیر برخی عوامل فیزیکوشیمیایی و زیستی بر آرتمیا و اکوسیستم دریاچه ارومیه

v     تاثیر تغذیه با جلبکهای تک سلولی بر ارزش غذایی ، رشد طولی ،تولید مثل و بازماندگی آرتمیا اورمیانا

v     بررسی امکان تولید مایع غنی ساز آرتمیا (سلکو وسوپر سلکو) با توان داخلی کشور

v     پرورش آرتمیا دراستخرهای خاکی فسندوز

v     بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی پرورش آرتمیای بکر زا (بومی قم ) درحاشیه شرقی دریاچه نمک قم

v     بررسی مقایسه عملکرد پرورش گونه آرتمیا فرانسیسکانا و گونه بکرزادر حاشیه دریاچه نمک قم

v     استحصال کیتین وکیتوزان از پوسته سیست آرتمیا ارومیانا با روش های بیولوژیکی وشیمیایی

v     بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus)  ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره

v   بررسی مقایسه ای اثرات زیستی   استفاده ازسیست دکپسوله آرتمیاارومیانا وغذای تجاری به عنوان غذاي لاروی ماهی آزاد دریاي خزر

v   بررسی مقایسه ای رشد و بقاء ماهي اسکار ( Astronauts ocellatus) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتميا ، کرم خاکی و غذای کنسانتره

v     بر آورد توليد سيست وبيومس آرتمياي دوجنسي وپارتنوژنز در استخرهاي خاکي اراضي حاشيه درياچه اروميه

v        پرورش آرتميا در استخرهاي با پوشش ژئوممبران