واحدترویج مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1666
 واحد ترویج و انتقال یافته مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
 مدیریت و برنامه ریزی تجاری سازی و انتقال یافته ها
 برنامه ریزی برای انجام مطالعات قبل از تحقیق
 مدیریت تهیه دستورالعمل های فنی و ترویجی منتج از طرح و پروژه های تحقیقاتی
 فراهم آوردن مقدمات لازم برای انتقال فناوری ها و دانش فنی و یافته های تحقیقاتی
 هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه های ترویجی طرح ها و پروژه ها ی مرکز
 مدیریت دانش و تولید محتوا
 مدیریت تهیه و تولید محتواهای ترویجی مثل فیلم آموزشی– ترویجی، اپلیکیشن، کاتولوگ، بوکلت، پمفلت و بروشورهای ترویجی
 سامان دهی و برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه های ترویجی مثل برگزاری روز مزرعه، انتقال یافته ها، بازدیدها و نشست های ترویجی