امور اداری و پشتیبانی مرکز
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1327
 پشتیبانی:
 
-امورات دبیرخانه
- امورات حوزه ریاست
- امورات رفاهی و کارگزینی پرسنل
- امورات کارپردازی
- تکریم ارباب رجوع
- میز خدمت