مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2136
  معاونت پژوهش و فن آوری مرکز
این معاونت با 3 بخش تخصصی و 6 گروه تحقیقاتی زیر مجموعه آن ها و یک واحد ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی وظایف محوله پژوهشی خود را انجام می دهد.
 
 
 بخش تکثیر و پرورش آرتمیا و سایر آبزیان
o شامل 2گروه امور تحقیقاتی پرورش و تغذیه آرتمیا و سایر آبزیان می باشد.
• وظایف و اهداف بخش
 بهینه سازی پرورش و تولید انبوه آرتمیا در استخرهای خاکی ، عایق بندی شده و روش های نوین
 بهینه سازی تولید سیست آرتمیا
 شناسایی آرتمیا های موجود در منابع آبی کشور
 تهیه بیوتکنیک تکثیر و پرورش انواع ماهیان اقتصادی و بومی ،گرمابی، سردآبي و شاه میگوی آب شیرین در منطقه شمال غرب کشور
 ارائه دستورالعمل اجرایی تغذیه آبزیان با انواع غذای زنده
 بررسی تولید گونه های آبزی اقتصادی جدید
 تولید انواع غذاهای زنده
 تولید انبوه پلانکتون ها در استخرهای پرورش آبزیان
 مدیریت واحدهای تکثیر و پرورش آبزیان و مکانیزه کردن آنها
 استفاده از فن آوری های نوین در پرورش انواع آبزیان با بهینه سازی مصرف آب در راستای اقتصاد مقاومتی
 پتانسیل یابی و ظرفیت سنجی امکان پرورش انواع ماهیان گرمابی، سردآبي و خاویاری در محیط های محصور(قفس) در منابع آبی
 
  بخش ارزیابی ذخایر و بوم شناسی آرتمیا و سایر آبزیان :
o شامل 2 گروه امور تحقیقاتی ارزیابی ذخایر و بوم شناسی می باشد.
• وظایف و اهداف بخش
 ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه
 مطالعات اکولوژیک منابع آبی شمال غرب کشور
 ارزیابی ذخایر ماهیان اقتصادی و سایر آبزیان منابع آبی
 ارائه روش های عملی در بازسازی ذخایر ماهیان منابع آبی
 ارزیابی ذخایر شاه میگوی آب شیرین در منابع آبی
 مطالعات آلودگی های میکروبی و شیمیایی و فلزات سنگین منابع آبی شیلاتی
 تعیین میزان تولیدات اولیه منابع آبی
 
  بخش فن آوری زیستی و فرآوری آرتمیا و سایر آبزیان
o شامل 2 گروه امور تحقیقاتی ژنتیک سلولی، مولکولی و فرآورده های بیولوژیک می باشد
 • وظایف و اهداف بخش
 شناسایی و مطالعات سیستماتیک آبزیان و آرتمیا به روش مولکولی
 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت انواع مختلف آبزیان استان و آرتمیای کشور
 ایجاد بانک ژنی انواع آبزیان بومی استان و آرتمیا ی کشور
 تعیین توالی ژنوم آرتمیا و ثبت در سامانهNCBI
 مطالعات فیلوژنی و بررسی تنوع ژنتیکی ( تشخیص جمعیت ها) در آبزیان به روش مولکولی
 تشخیص بیماری های آبزیان به روش مولکولی
 بانک ژن پریان میگو و شاه میگوی آب شیرین
 تهیه دستورالعمل، تولید و فرآوری فرآورده های فن بازار آرتمیا و سایر آبزیان به روش های جدید و اقتصادی
 تولید محصولات بیولوژیک آبزیان