ریاست
علی نکوئی فرد
سمت: رئیس مرکز
مرتبه علمي: دانشیارپژوهشی
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: a.nekoueifard@areeo.ac.ir
معاونت اداری و مالی
بخش آبزی پروری
مسعود صیدگر
سمت: رئیس بخش آبزی پروری
مرتبه علمي: استادیارپژوهشی
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: seidgar21007@yahoo.com
بخش زیست فنآوری
اسد عباسپور
سمت: سرپرست بخش زیست فنآوری
مرتبه علمي:
تلفن: 04432572727
فکس:
ايميل: asadanbi1208@gmail.com
بخش ارزیابی ذخایر
اداره برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات
بیژن مصطفی زاده
سمت: رئیس اداره برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات
مرتبه علمي:
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: b.mostafazadeh@areeo.ac.ir
اداره اداری و مالی
معاونت پژوهش و فن آوری