.
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1636
بخشنامه های اداری 
 
 
                                    پشتیبانی:
 
-امورات دبیرخانه
- امورات حوزه ریاست
- امورات رفاهی و کارگزینی پرسنل
- امورات کارپردازی
- تکریم ارباب رجوع
- میز خدمت 
 
 
مالی: 
 
- بودجه و تشکیلات و برنامه ریزی مالی
- ثبت و کنترل اموال
- خدمات دولت الکترونیک