استان آذربایجانغربی -ارومیه-کیلومتر17 جاده دریا چه ارومیه بندر گلمانخانه -مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
<br />
<br />

استان آذربایجانغربی -ارومیه-کیلومتر17 جاده دریا چه ارومیه بندر گلمانخانه -مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

تلفن:  32572727    و   32573046-044
<br />دورنگار:   32572728-044
<br />کد پستی 5735181563   صندوق پستی 368
<br />

تلفن: 32572727 و 32573046-044
دورنگار: 32572728-044
کد پستی 5735181563 صندوق پستی 368

Amores@email.com<br />amores.com

Amores@email.com
amores.com

تماس با ما

شما مي‎توانيد علاوه بر تکميل فرم، از راه‎هاي بالا نيز با ما ارتباط برقرار کنيد ما آماده پاسخگويي در تمام زمينه ها هستيم.

تماس با ما