به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، روز یک شنبه مورخه 1402/09/05 دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان شهید مدنی ارومیه در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور حضور یافته و از استخرهای پرورشی، سالن عمل آوری، آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود مرکز با توضیحات کارشناسان مربوطه بازدید بعمل آوردند.

 

در این بازدید دانش آموزان با سیستم هچری سیست آرتمیا، چرخه زندگی آرتمیا، بانک سیست آرتمیا و بانک ژن زنده آرتمیا و فعالیت های پژوهشی محققان مرکز آشنا شدند.