به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، روز سه شنبه مورخه 1402/08/23 دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان شهید مدنی ارومیه در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور حضور یافته و از استخرهای پرورشی، سالن عمل آوری، آزمایشگاه ها و تجهیزات موجود مرکز با توضیحات کارشناسان مربوطه، بازدید بعمل آوردند.

 

در این بازدید دانش آموزان با چرخه زندگی آرتمیا، سیستم هچری سیست آرتمیا، بانک سیست آرتمیا و بانک ژن زنده آرتمیا و فعالیت پژوهشی محققان مرکز و روش تدوین یک پروپوزال پژوهشی آشنا شدند.