به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، تعداد 6 مقاله همکاران پژوهشی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در قالب 2 سخنرانی و 4 پوستر در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری(اهواز) پذیرفته شد.