به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، پژوهشگران این مرکز در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری که در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه سال 1401 با ارائه 2 مقاله سخنرانی و 4 مقاله در قالب پوستر به شرح ذیل شرکت نمودند.
1-مطالعه مقایسه ای اثرات زیستی استفاده از سیست دکپسوله آرتمیا اورمیانا و غذای تجاری  در بچه ماهی آزاد دریای خزر(Salmo truttacaspius)
2- پایش و ارزیابی عوامل خطر محیطی و مدیریتی موثر در بروز برخی از بیماری های ویروسی خاص در مزارع منتخب در مناطق عاری از آلودگی در استان آذربایجان غربی
3-بررسی شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی جهت تعیین علل تلفات تابستانه کپور ماهیان استان گیلان
4- بررسی ضریب تبدیل غذایی استخرهای دو منظوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان منتخب استان مرکزی
5-بررسی میزان آلودگی انگلی در ماهیان گرم آبی رها شده به منابع آبی استان آذربایجان غربی
6- بررسی تاثیر تلقیح سوپر ناتانت Lactococcus lactis sub sp. Lactisدر بو و طعم فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری در یخچال