به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مورخ 1401/03/25 پیرو جلسه مشترک مدیریت تعاون روستایی و اتحادیه تشکل های کشاورزی استان بازدید از ظرفیت های سازه ای و آبی تحت پوشش اتحادیه تشکل های کشاورزی جواب استان توسط رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور آقای دکتر نکوئی فرد و مدیر عامل اتحادیه مذکور بعمل آمد و طی این بازدید از ظرفیت های زیرسد سیلوه و 8 مرکز پمپاژ پیرانشهر و 1 مرکز در کهنه لاجان مورد بررسی قرار گرفت و تصمصم بعمل آمد که برای استفاده بهینه از پتانسیل های موجود مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای اتحادیه آماده و ارائه نماید.