به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نمونه برداری ذخایر دریاچه ارومیه به روال سابق ماهانه از 3 ایستگاه شامل : ایستگاه زنبیل، ایستگاه آق گنبد و ایستگاه پل میانگذر جاده شهید کلانتری صورت گرفت. در این نمونه برداری علاوه بر اندازه گیری پاره ای از فاکتورهای فیزیکی از قبیل دمای آب، دمای هوا، شفافیت، PH  و بررسی وضعیت جوی، نمونه برداری هیدروشیمی آب ، فیتوپلانکتون و ارزیابی ذخایر به منظور بررسی های آزمایشگاهی انجام گرفت. بررسی نتایج داده های آزمایشگاهی نشان داد میزان سیست و بیوماس آرتمیا به طرز محسوس کاهش داشته است . در بررسی داده های هیدروشیمی آب بالاترین میزان EC آب مربوط به ایستگاه آق گنبد به مقدار 687 میلیموس بر سانتی متر می باشد تغییرات در مقدار TDS و شوری آب ایستگاه ها از وضعیت نرمال تبعیت می کند.