به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از تاریخ 27 اردیبهشت ماه بمدت 5 روز کارشناسان اعزامی این مرکز با همکاری مدیریت شیلات و آبزیان و اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، با هدف معرفی و سنجش اثرمکانیزاسیون برمیزان تولید بهره برداران ماهی قزل آلای رنگین کمان در استخرهای دومنظوره کشاورزی استان مرکزی و تعیین شاخص های آن از 11 مزرعه  این استان بازدید نمودند.در این مزارع آزمایشات فیزیکی شیمیایی آب، تشخیص اولیه بیماری های آبزیان، تکمیل فرم های مربوط به مشخصات تجهیزات، مشخصات تولید مزرعه، ضوابط و شرایط بهداشتی بررسی شد.

مکانیزاسیون نقش مهمی را در آبزی پروری استان مرکزی به خود اختصاص داده بر همین اساس معرفی و سنجش شاخص های مکانیزاسیون آبزی پروری در استخرهای دو منظوره که غالب تولید استان در بخش ماهیان سردآبی از این استخرها است نقش مهمی داشته و هدف گذاری برای توسعه آن با توجه به محدودیت های زمان پرورش و منابع آبی استان بر اساس تجهیزات قابل استفاده در این گونه استخرها از اهمیت خاصی برخوردار است .