به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور طبق روال ماهانه در روز 26 اردیبشهت ماه سالجاری نمونه برداری ازدریاچه ارومیه انجام شد.در این نمونه­ برداری از ایستگاه های مورد مطالعه فاکتورهای فیزیکی ازجمله: دمای آب محل، دمای هوا، شفافیت، pH و وضعیت جوی هوا  ثبت و آزمایشات هیدروشیمی و فیتوپلانکتونی آب بررسی شد.