به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مورخه 20 مهر ماه سالجاری دوره انتقال یافته تحقیقاتی تحت عنوان " امکان سنجی پرورش ماهی در سدهای مخزنی استان آذربایجانغربی به روش قفس و پن" توسط این مرکز در سالن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد. مدرس دوره دکتر نکوئی فرد شرایط اکولوژیکی و پرورشی در سیستم قفس سدهای مخزنی و ضوابط حاکم و توسعه در منابع آبی و نتایج بدست آمده را بیان نمود.