به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور،  طی هماهنگی و بازدید  فرمانده محترم مقاومت بسیج حوزه 2 شهید باباساعی ادارات کل و هیات همراه به منظور ترویج و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی و یافته های علمی این مرکز در مورخه 98/01/25 ، تجهیزات و امکانات و توانمندی های آزمایشگاهی و روشهای نوین تکثیر - پرورش و تولید آرتمیا اورمیانا در استخرهای پرورشی با پوشش ژئوممبران و سالن عمل آوری مرکز مورد بازدید قرار گرفته و مراحل اجرای پروژه های تحقیقاتی مرکز توسط آقای دکتر علی نکوئی فرد رئیس محترم مرکز تحقیقات آرتمیای کشور توضیح داده شد.